пʼятниця, 8 липня 2016 р.

28 липня - День хрещення Київської Русі - України

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
щодо тематичних заходів із відзначення у 2016 році
Дня хрещення Київської Русі - України

 На виконання Указу Президента України від 22 червня 2016 року № 268/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня хрещення Київської Русі - України» та з метою належного відзначення у 2016 році Дня хрещення Київської Русі - України, усвідомлення педагогічними працівниками, учнями загальноосвітніх навчальних закладів Донецької області важливості прийняття християнства для розвитку українського суспільства як невід'ємної частини європейської цивілізації, визначної ролі хрещення Київської Русі - України для української державності, збереження і розвитку національної культурної та історичної спадщини рекомендуємо впродовж липня 2016 року провести наступні заходи:
1. Залучення педагогічних працівників та учнів загальноосвітніх навчальних закладів до підготовки та проведення 28 липня 2016 року урочистостей із відзначення Дня хрещення Київської Русі – України (участь у молебнях, покладання квітів до пам’ятних знаків, що асоціюються з процесами українського державотворення).
2. Організація виставок наукової історичної та релігієзнавчої літератури, художніх творів, присвячених історії розповсюдження християнства на теренах Київської  Русі – України у Х ст.; визначному внеску релігійних діячів у розвиток української культури наступних часів (на базі шкільних бібліотек).
3. Оформлення веб-сторінок «Постать Святого князя Володимира в історії українського народу», «Хрещення Русі як цивілізаційно-визначальний чинник» (на базі інтернет-ресурсів освітніх установ).
Передбачені заходи мають на меті навчити учнів:
-                     пояснювати та застосовувати поняття «християнство»;
-                     визначати причини, сутність та наслідки запровадження християнства як державної релігії Київської держави;
-                     наводити приклади змін у житті українського народу, пов’язані із запровадженням християнства;
-         висловлювати власне ставлення до діяльності Володимира Великого з розповсюдження християнства;
-                     усвідомити свою відповідальність за власне життя й долю українського народу на прикладах з історичного минулого України, зокрема, на прикладі життя Володимира Великого та інших релігійних діячів минулого.
Під час проведення вищезазначених заходів рекомендуємо дотримуватися перелічених нижче принципів:
-                     науковості (тематичні заходи мають базуватися на досягненнях історії, культурології, релігієзнавства, педагогіки, психології);
-                     зв’язку навчання з життям (навчальна діяльність повинна орієнтувати учнів на те, що вони покликані жити й діяти за моральними принципами, милосердя та щирості; прагнути пізнати істину, як колись прозрів від духовної та фізичної сліпоти князь Володимир Великий);
-                     народності (метою тематичних заходів є формування любові до рідної землі; прищеплення шанобливого ставлення до історичної спадщини українського народу, релігії, культурних традиція; забезпечення духовної єдності поколінь).
Звертаємо увагу методичних служб та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів на історичні факти, які можна використати готуючись до заходів із відзначення у 2016 році Дня хрещення Київської Русі - України:
Утвердження православного християнства в якості державної релігії Київської Русі відбулося у 988 році.
Причинами запровадження нової державної релігії – християнства візантійського зразка стали:
1) Функціонування торгового шляху «із варяг в греки», що зумовило південний вектор цивілізаційної орієнтації Київської держави.
2) Християнські традиції еліти Київської держави (Аскольд, Ольга), пов’язані з Візантією.
3) Домінування світської влади над церковною у Візантійській імперії, що відповідало державотворчим планам Володимира Великого.
Загроза потрапити в політичну залежність від Візантії після прийняття християнства була усунена завдяки походу Володимира Великого до Криму та захоплення ним Херсонесу (Корсуня) – головного постачальника зерна Візантійської імперії. Це примусило імператорів Василія ІІ та Костянтина видати заміж за Володимира свою сестру Анну, що йшло всупереч візантійським традиціям, за якими візантійські принцеси не могли бути дружинами «варварських» правителів.
Наслідками запровадження православного християнства в якості державної релігії Київської Русі  стало:
1) Православ’я перетворилося на ідеологічне підґрунтя для зміцнення централізованої держави, утвердження особистої влади великого князя.
2) Християнство вплинуло на зміни світобачення та світосприйняття населення Київської держави, звичаїв та моралі суспільства, призвело до пом’якшення стосунків між людьми, поліпшення ставлення до бідних та ін.
3) Запровадження православ’я сприяло розвитку культури українського народу: писемності, літератури, архітектури та мистецтва.
4) Істотно зріс міжнародний авторитет Київської держави [2, с.74-76].
ЛІТЕРАТУРА
для підготовки до проведення тематичних уроків та позаурочних заходів щодо вшанування пам’яті Володимира Великого

1.Аркас М.М. Історія України-Русі. – К.: Вища школа, 1990. – 456 с.
2.Бойко О.Д. Історія України: Навч.посіб. 3-тє вид. – К.: Академвидав, 2007. – 688 с.
3.Власов В., Островський В. Методика викладання курсу «Історія України (Вступ до історії). 5 клас» //Бібліотека журналу «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання». – 2013. - № 4 (4). – 96 с.
4.Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.: Радуга, 1990. – 524 с.
5.Грушевський М.С. Історія України – Русі: В 11 т., 12 кн. – Т.1: З найдавніших часів до початку ХІ ст. - К.: Наукова думка, 1991. – 736 с.
6.Довідник з історії України (А-Я): Посібн.для серед.загальн.навч.закл./За загальн.ред. І. Підкови, Р. Шуста. 2-ге  вид., доопр.і доповн. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.
7.Личность в истории Украины: Сборник: В 2 ч. Ч.1. Дидактические материалы по истории Укрианы (7-9 классы) / Авт.-сост. Н.И. Ольгина, Л.Н. Непран, И.Н. Рыбак и др. – Донецк: Издательство «УкрНТЭК», 2002. – 148 с.
8.Малієнко Ю. Практичні заняття в системі історичної освіти основної школи //Бібліотека журналу «Історія і суспільствознавство в школах України: теорія і методика навчання». – 2013. - № 5-6. – С.42-46.
9.Повість минулих літ. Літопис. Для старшого шкільного віку. – К.: Веселка, 1989. – 221 с.

10.Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – т. 1 (До середини XVII століття). – К.: Либідь, 1993. – 640 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар